Welcome to the Forex Winners World! - Use the google translate of blog (right up)-Technical Analysis Theory and More By George Akrivos-FOREX,MARKETS INDICES,COMMODITIES,ARTICLES,NEWS

Συνδιαχείριση Λογαριασμού-Δωρεάν Συνεχή Υποστήριξη! (Μόνο για πελάτες)

Sunday, 31 August 2014

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (αγγλ. Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross National Product - GNP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι πολίτες μιας χώρας, όποια και αν είναι αυτή. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι πολίτες μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι πολίτες μιας χώρας οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό.

Οι συνιστώσες του ΑΕΠ (GDP)

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:
GDP = C + I + G + NX
όπου: (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές μείον τις εισαγωγές -ΌΠΟΥ το ΝΧ=ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ.
[Υπάρχουν πολλοί τρόποι για μετρήσουμε το Α.Ε.Π μίας οικονομίας, παρόλα αυτά το αμερικανικό γραφείο οικονομικών αναλύσεων χρησιμοποιεί τη προσέγγιση δαπανών χρησιμοποιώντας τον τύπο Α.Ε.Π = Κατανάλωση + Επενδύσεις + Κρατικές Δαπάνες + (Εξαγωγές – Εισαγωγές).]
Ετσι λοιπόν,To Α.Ε.Π ενσωματώνει δείκτες που μας δίνουν πληροφορίες

Monday, 25 August 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

click to enlarge κλίκ για μεγένθυση

Στο παραπάνω παράδειγμα έχουμε μία απεικονιση της ΜΤ4 με πολλαπλά χρονικά πλαίσια!
Ετσι ώστε να έχουμε εικόνα για όλο το χρονικό ''φάσμα'' της αγοράς.
στην αριστερή πλευρά έχουμε τακτοποιήσει τα σύμβολα με μία λογική σειρά στην δεξιά παρακολουθούμε τις % μεταβολές ταυτόχρονα για όλα τα ζεύγη έτσι ώστε να έχουμε εικόνα για το σύνολο της αγοράς σε νομίσματα εμπορεύματα δείκτες και τέρμα πάνω δεξιά την μεταβολή % σε D1-W1-M1(ημερήσια-εβδομαδιαία-μηνιαία) στην προκειμένη περίπτωση του παραδείγματος για το νομισματικό ζεύγος GBPJPY.
Ταυτόχρονα βλέπουμε Η1 ωριαίο Η4 τετράωρο D1-W1-M1 ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ ΚΕΡΙΏΝ μη έχοντας αυταπάτες έτσι για την κύρια τάση-αφού αν βλέπαμε μόνο ωριαίο δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα της τάσης!
Κάνοντας χρήση τους σχηματισμούς τιμών και κεριών(φυσικά απαιτείται τεράστια εμπειρία για να αποφανθούμε μόνο από τα ''κεριά'') μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις μας.
βλεπε και σχετική θεωρία (κάνε κλίκ) ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΗΡΟΠΗΓΙΩΝ Καθώς και όλη την θεωρία διαγραμματικών σχηματισμών.
Το παραπάνω παράδειγμα αν κατανοηθεί από τον αναγνώστη θα καταλάβει την σημασία της εργασίας σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια (multi timeframes).

Sunday, 24 August 2014

Θεωρίες και ''μηχανισμοί'' λήψης απόφασεων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν παράγοντες που καθιστούν δυσκολότερη τη λήψη  αποφάσεων σε σχέση με το παρελθόν.
Με την  ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργήθηκαν πλήθος νέων επαγγελμάτων ενώ  παράλληλα οι μηχανές αναζήτησης μέσω διαδικτύου ( google κ.α.) διευκόλυναν πολύ  την πρόσβαση σε πληροφορίες.
Το γεγονός, όμως, της ύπαρξης υπερπληθώρας  πληροφοριών, οι οποίες είναι συχνά αμφιβόλου αξιοπιστίας, δεν έκανε πιο εύκολη τη  διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Οι εναλλακτικές  λύσεις είναι πολύ περισσότερες από ό,τι παλιότερα οπότε αντίστοιχα μεγαλύτερη
είναι και η δυσκολία επιλογής.
Είναι, λοιπόν, φανερή η σημασία της δεξιότητας λήψης αποφάσεων προκειμένου το ίδιο να καταστεί υπεύθυνο για την  εξέλιξή του (Butcher, 1997).
Ως δεξιότητες λήψης  απόφασης εννοούνται οι γενικές δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται από τα άτομα για την επίλυση προβλημάτων  και τη  λήψη σχετικών αποφάσεων.
Επιγραμματικά οι δεξιότητες αυτές είναι οι εξής: 
Επικοινωνία, ανάλυση, σύνθεση, εκτίμηση και εκτέλεση (Sampson, Peterson, Lenz,
Reardon, & Saunders, 1996). Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που βοηθούν το άτομο να  κάνει την καλύτερη επιλογή χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες
(Montgomery & Svenson, 1989˙ Sidiropoulou-Dimakakou et al., 2006).
Το άτομο  που κατέχει τις τεχνικές αυτές μπορεί να υπολογίσει τα πιθανά αποτελέσματα κάθε
επιλογής, να επεξεργασθεί τη σημασία των διάφορων παραγόντων και να επιλέξει  την καλύτερη λύση.

1) Εννοιολογικές διακρίσεις.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την έννοια της «απόφασης». Γενικότερα, η  διαδικασία λήψης απόφασης είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτομο επιλέγει  μεταξύ δύο ή περισσότερων  εναλλακτικών λύσεων για να λύσει κάποιο άμεσο  ή μακροπρόθεσμο πρόβλημά του ή για να εκμεταλλευτεί μια άμεση ευκαιρία.
Η  απόφαση, λοιπόν, είναι μια διαδικασία που οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα και δεν
αποτελεί απλώς τη στιγμή της επιλογής.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο στη λήψη αποφάσεων έχουν γίνει  αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές.

Wednesday, 20 August 2014

Ενα ''διαφορετικό'' crossover κινητών μέσων όρων!

Ενα όχι και τόσο συνηθισμένο cross Κ.Μ.Ο το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ''ενδιαφέρον!

Συνήθως τα περισσότερα βιβλία και site προτείνουν μία διασταύρωση Κ.Μ.Ο ίδιου ''τύπου'' αλλά διαφορετικών περιόδων π.χ. cross simle M.A. 15 ΜΕ 30!
Εδώ όμως όπως θα δείτε έχουμε ίδια περίοδο αλλά διαφορετικό τύπο!
Η τεχνική ανάλυση όπως έχουμε πει δεν είναι μία μονολιθική διαδικασία αλλά θέλει ποιό ''ανοιχτή'' σκέψη...
Σημειώστε οτι ο linear είναι ο ποιό ''ταχύτερος'' Κ.Μ.Ο αμμέσως μετά είναι ο εκθετικός ΕΜΑ και ο ''σταθμισμένος'' smoothed ο ποιό αργός...
Ο DEMA(link) όπως θα δείτε είναι πολύ ταχύτερος από τον ΕΜΑ κ.μ.ο αλλά επίσης και απο τον γραμμικά σταθμισμένο(linear)!
Ετσι ώστε η ''μονολιθική κρατούσα αντίληψη'' για απαραίτητο cross -σήμα εισόδου από διασταύρωση κινητών μέσων ''ιδίου τύπου διαφορετικών περιόδων (διπλό ή τριπλό)'' μπορεί ν' αντικατασταθεί από την παραπάνω τεχνική που σας δείχνει ο συγγραφέας!
Ακριβός Γιώργος

Monday, 18 August 2014

TREND indicators INFOREX-TRADING

Μία συλλογή από δείκτες πολύ καλής αποτελεσματικότητας διαχρονικά τεσταρισμένους.
Είναι ανακατασκευασμένοι δείκτες από την βάση δεδομένων της ΜΤ4.
Οι ''διορθώσεις'' που έγιναν τους καθιστούν αρκετά ''ικανά εργαλεία σηματοδότησης''!
click and download-100% working links!

1)AMA optimized inforex θέση τιμής & signal line
ένας εξαιρετικός δείκτης στον οποίο βλέπουμε το χρώμα της κύριας γραμμής και την θέση της τιμής σε σχέση με αυτή ώστε να πάρουμε θέση στην αγορά ή πώληση...
inforex-trading team (recommended)
use the default settings

2)Silver Trend Rewritten! cross signals
η διασταύρωση των γραμμών σε αυτό το δείκτη δίνει τα ''σήματα'' συναλλαγών.
use the tested 100% inforex links!

3)SUPER TREND-position price
χρώμα κύριας γραμμής και θέση τιμής ορίζουν τις συναλλαγές στο δείκτη αυτό!
INFOREX TRADING INDICATORS-USE THE ORIGINAL LINKS!

4)MA inforex mirror cross
δείκτης βασιζόμενος στους Κ.Μ.Ο αλλά και με επίπεδο 0 το οποίο δείχνει την θετική και αρνητική κίνηση-ορμή τιμών ,οι κανόνες συναλλαγών είναι οι εξής
κόκκινη>πράσινη και κόκκινη> 0 & πράσινη<0  επίπεδο  ΠΟΥΛΗΣΤΕ!
κόκκινη<πράσινη και κόκκινη< 0 & πράσινη>0 επίπεδο ΑΓΟΡΑΣΤΕ!
inforex trading team

5)i MAX3-cross signals
Σηματοδότηση εισόδου εξόδου μέσω διασταύρωσης(crossover) των 2 lines(γραμμων)
στον συγκεκριμένο δείκτη καλό θα είναι να μην εξετάζουμε την κλίση των γραμμών ,αλλά μόνο τα crossover(διασταυρώσεις)
κόκκινη>πράσινη = αγοράστε  και αντίστροφα!
USE THE INFOREX TRADING LINKS


6)Magic Inforex Trend & position of price!
πράσινο χρώμα=ανοδική τάση & κόκκινο=καθοδική τάση
εξετάζουμε επίσης την κλίση της ''κύριας'' γραμμής αλλά και την θέση της τιμής σε σχέση με αυτή!
download only from inforex trading links!

Multi Indicators INFOREX-TRADING

Στους επόμενους συνδέσμους θα βρείτε πολυδείκτες inforex-trading
Να κατεβάζετε μόνο από τα link αυτά τα οποία είναι 100% τεσταρισμένα!

1)ALL ADX-RSI-CCI seperate window multi timeframe
ένας πολύ καλός multi timeframe πολυδείκτης των adx,RSI,CCI
Μάθετε να έχετε μία εικόνα σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια!


include 3 archives! get it here https://www.dropbox.com/s/cmzfjzqj921bpds/all%20ADX-CCI-RSI.rar
                                     put all experts indicators and use what you like !

OR PUT IT ALL IN ONE CHART !!!
LEARN TO WORK WITH multi timeframe images!

2)TREND multi pairs info (16 basic forex pairs)
Απλός δείκτης απεικόνισης της συνολικής τάσης σε 16 βασικά ζεύγη forex.
inforex-trading team
(note that is not the usuall trend of other links! this is a inforex created)

3)MADRO 9 INDICATOR
ο πολυδείκτης  MADRO 9 Παρέχει σήματα τα οποία εξάγει από ταυτόχρονα πολλούς διαφορετικούς βασικούς δέικτες τεχνικής ανάλυσης!

USE ONLY INFOREX-TRADING 100% TESTED LINKS!


Acceleration bands with MA type settings

ΛΩΡΙΔΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ''ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ'' ΣΑΝ ΤΙΣ       Λωρίδες Bollinger! (link)
inforex-trading team

MACD ichimoku!

Ο δείκτης αυτός κάνει χρήση του macd και με την τεχνική ichimoku(link)
δίνει σήματα συναλλαγών -στο κάτω παράθυρο!
ουσιαστικά εφαρμόζει την τέχνη των ichimoku στον MACD!
inforex-trading team

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ INFOREX

Στούς επόμενους συνδέσμους παραθέτουμε εξειδικευμένους δείκτες inforex-trading οι οποίοι ανακατασκευάσθηκαν και μπήκαν σε ''χρονοβόρα'' τέστ σχετικά με την αξιοπιστία των ''σημάτων'' που παράγουν.
Η αποτελεσματικότητα των δεικτών αυτών ειδικότερα σε συνδυασμό μεταξύ τους κρίνεται πού καλή.
Κατεβάστε μόνο από τα επόμενα links τα οποία δουλεύουν 100% σωστά!

click and download -κάντε κλίκ και κατεβάστε τους!

1)Michelangelo index
                 ταλαντωτής που ενώ έχει επίπεδο 0 καλό θα είναι να μην χρησιμοποιηθεί!
κλίση και cross οι κανόνες συναλλαγής!
use the 100% tested links of inforex trading

2)Divergence oscillator
    δεικτης ο οποίος εκμεταλεύεται τις αποκλίσεις ταλαντωτών για να μας παρέχει ''σήματα''
use only inforex trading links 100% tested indicators
use the default settings please for this osc.!

3)Fibo Average
δείκτης βασισμένος στα fibo levels από τα οποία γίνεται μετατροπή σε Κ.Μ.Ο αυτών!
Κλίσεις και διασταυρώσεις σε συμφωνία δίνουν τα entry points(σημεία εισόδων σε τάση)
INFOREX-TRADING TEAM

4)T_S_R signal lines
ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ''ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ'' LONG-SHORT!

download only from inforex-trading links are 100% tested!

5)3D oscillator indicator
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ!
use only inforex-trading links!

INSTANT TREND FILTER indicator

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΚΟΚΚΙΝΗ>ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ
ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΟΤΑΝ ΚΟΚΚΙΝΗ<ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΓΡΑΜΜΕΣ
the inforex trading team links are 100% tested!

TREND CYCLES INDEX (inforex-trading)

''ΚΑΘΑΡΟΣ'' ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (οι κανόνες συναλλαγών ορίζονται στο chart)
inforex-trading links are 100% tested to work correctly

Inforex-trading SHI Auto Channel

αυτοματοποιημενο κανάλι τάσης από τον συγγραφέα-τροποποιημένη έκδοση του SHI auto channels!
use the inforex trading links only!

Inforex-Trading Auto Trend Channel

αυτοματοποιημένη χάραξη καναλιών τάσης από τον συγγραφέα!
use the default settings
ATTENTION use only the 100% inforex tested links!

INFOREX AIS Auto TREND! (reconstructed)

Ο δείκτης έχει ανακατασκευαστεί από την ομάδα της inforex-trading και τον συγγραφέα!
Ενας άριστος δείκτης που ορίζει ''αυτοματοποιημένα την  τάση"
τα box ανταποκρίνονται σε ''διακύμανση'' 1 εβδομάδος και η auto trend line 
ανάλογα με την θέση της και την κλίση της μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το ποιά θα πρέπει να είναι η ''θέση'' μας (long-short) στο ''προιόν" συναλλαγής!

inforex trading team!(recommended)

FOREX SYMBOL INDEX-(CORRELATION POWER!)

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ''ΔΥΝΑΜΙΚΗ'' ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΑ Τ ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ!
Η ΣΥΧΕΤΙΣΗ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ''ΠΡΑΚΤΙΚΗ'' ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ FOREX TRADING 

default are 6,18 MA1,MA2 & TYPE 3=LINEAR
ALSO 18,28 TYPE 2 SMMS IS NICE SETUP
INFOREX 2005 !

MULTI CHARTS FOR JPY USD & Market INDICES in seperate window!

περιέχει  3 αρχεία  για ζευγη usd & jpy και δείκτες αγορών
με μία ματιά μπορούμε ταυτόχρονα να βλέπουμε και την ''συσχέτιση'' των προιόντων μας!

include 3 archives for jpy-usd-markets put it all at experts indicators MT4
USING WITH THE SAME WAY ALL LIKE THE IMAGE

Heiken Ashi System (3 archives include)

το συστημα συναλλαγών heiken ashi από τον συγγραφέα!
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 3 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΔΙΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ!
heiken ashi system with3 archives -must be all in files to working right.

OverLayChart-Σύγκριση,Συσχέτιση 2 ζευγών

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
''ΠΡΟΙΟΝΤΑ'' ΕΙΤΕ ΖΕΥΓΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ!
ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΑΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ''ΘΕΤΙΚΗ'' ή ''ΑΡΝΗΤΙΚΗ'' ΣΥΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.MACD on chart

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ MACD!
                                            ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ-DOWNLOAD LINK
  get it frink https://www.dropbox.com/s/urj9f5qf3kbuaqq/macd%20on%20chart.rar
                     allways use the inforex-trading links , are 100% tested and compiled!

Multi MACD for 6BASIC USD pairs!

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ''ΜΑΤΙΑ'' ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
KAI ΣΤΑ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΖΕΥΓΗ USD!
inforex-trading team

DEMA-TEMA Moving Averages

O DEMA ΕΊΝΑΙ Ο ''ΔΙΠΛΑ'' ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΕΜΑ 
ΚΑΙ Ο ΤΕΜΑ Ο ''ΤΡΙΠΛΑ'' ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΕΜΑ Κ.Μ.Ο
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΤΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ''ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ''.
use only inforex trading links!working 100% all indicators right way!

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ!

Όπως και στην φύση έτσι και στο trading η εντροπία(ουσιαστικά εδώ σημαίνει προς τα που τείνουν οι τιμές-διαχέονται στο διάγραμμα!) έχει το δικό της ρόλο!
διαβάστε σχετικά με το φαινόμενο της εντροπίας

ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ!
ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ ΟΡΜΗΣ
ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ...
USE THE INFOREX TRADING 100% TESTED LINKS

Sunday, 17 August 2014

Ichimoku with normal MAs!

ichimoku με επιλογή Κ.Μ.Ο !
use only the inforex-trading links!

and here is the link of basic ichimoku theoryΠαράδειγμα παγίδας σε διάσπαση!

We waiting for big news of BOE (GBP) to making a breakout trading following the momentum of market.
the next chart is a simple idea how to trade the BOE news.
the oco example! make your trap trading strategy with breakouts!
το παράδειγμα απο την 13 νοεμβρίου 2013 πριν από πολύ μεγάλες ανακοινώσεις για την αγγλική 
λίρα- και εδώ ακολουθήσαμε την φορά της διάσπασεως!

Williams A/D VOLUME

THIS IS NOT THE MT4 A/D!

READ PLEASE THE NEXT LINKS FOR RIGHT USING!ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)

http://www.myfxbook.com/commitments-of-traders
http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EVIX   VIX SPX500 VOLALITY
http://www.earnforex.com/  BROOKERS TOOLS
http://www.earnforex.com/report-analysis/  MT4 REPORT ANALYSIS TOOL
http://www.investing.com/   NEWS TOOLS
http://fxtrade.oanda.com/analysis/labs/  TOOLS
http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/commitments-of-traders
http://fxtrade.oanda.com/analysis/open-position-ratios
http://latisia.pl/APP/zadbaj.php  OPEN POSITIONS E TORO
http://www.tradingfloor.com/topics/forex-open-positions
http://www.dailyfx.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.babypips.com/   TRADING SCOOL -FORUM
http://www.cftc.gov/index.htm      COT OFFICIAL PAGE
http://www.timingcharts.com/      COT CHARTS
http://www.forexticket.com/  TOOLS
http://forex-indicators.net/
http://www.mt5.com/el/
http://www.aboutcurrency.com/university/metatrader/metatrader_education.shtml MT4 TUTORIALS

GREEK LINKS

http://inforex-trading.blogspot.gr/
http://gr.investing.com/  ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ κ.α.
http://gr.investing.com/economic-calendar/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
http://www.forexticket.gr/el/  εργαλεια
http://www.capital.gr/home.asp νεα
http://www.kerdos.gr/
http://www.express.gr/
http://www.imerisia.gr/default.asp
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.greektrader.gr/
http://www.dailyfx.gr/
http://www.isotimia.info/  σχολειο trading
http://www.marketbet.gr/    διαφορα
http://marketnews.gr/   news
http://www.markets.com/el/education/technical-analysis/ επιμορφωση
http://ependytes.blogspot.gr/

Top inforex-trading indicators for MT4

Take the indicators only from this original site! (or be carefull please!)SET UP READY!

AROON UP-DOWN

ADXR (THE ADX WITH the M.A OF SELF!use the cross also ADXyellow with ADXRwhite line  )

ARSI(RSI on chart) price &gt; ARSI go long ( if less go short!)

ATR Channels (ready setup -white line is the midle)
https://www.dropbox.com/s/khls56twgl8cmek/ATR%20channels.zip

Awesome osc. with signal line! (setup ready)
https://www.dropbox.com/s/mcanwgmanrtc76d/AWESOME%20WITH%20SIGNAL%21.rar

Average bulls bears (set the period yoy like to see like a M.A.)
https://www.dropbox.com/s/vhfnbv7m5s8msb0/Average%20BULLS-BEAR.zip

bollinger bands with type of M.A &amp; PRICE
www.dropbox.com/s/41ldbpz3gyl8bze/bb%20with%20M.A%20%26%20PRICE%20TYPE.zip

acceleration bands

NEW MACD!
https://www.dropbox.com/s/3t0v88xh4f0joub/NEW%20MACD%21.rar

DEMA moving average
www.dropbox.com/s/gz9nu57ybmef3jd/DEMA%20moving%20average.zip

trix
www.dropbox.com/s/j6wkucayhjkk7nx/TRIX.zip

ADX-CCI-RSI multitimeframe!!! 3 archives into zip.
www.dropbox.com/s/bewf3k2ega3m361/all-ADX-CCI-RSI%21.zip

MULTI PAIR GRAFICS IN SEPERATE WINDOW! USD-JPY-MARKETS(RECOMMENDED) 3 archives
www.dropbox.com/s/thl4q6192yrwz6p/multi%20pairs%20indicator%21USD-JPY-MARKETS.zip

daily data with info (recommended)
www.dropbox.com/s/3ho6e4p4oi5bcfl/DAILY%20DATA%21.zip

multi macd for 6basic usd pairs (seperate window)
www.dropbox.com/s/w5i6cxe3khj9odx/multi%20pair%20USD%20macd%21.zip

Autofibo &amp; Auto trend channel (2 archives)
www.dropbox.com/s/jrg0cltmtvjf3kd/autofibo%20%26%20trendauto%20ch..zip

5-days breakout hi-low
https://www.dropbox.com/s/tn64gzr7yjd56p0/5-days%20breakout.zip

the madro multi signal indicator! set up ready!
https://www.dropbox.com/s/ryig8hmzu6pvud1/MADRO%20multi-indicator.rar

All basic usd pairs into the chart you are now!
https://www.dropbox.com/s/7l5b2ub8lh33rmj/all%20basic%20usd%20pairs%20on%20chart.rar

THE MASS (REVERSE) INDEX

REGREASSION INDICATOR

R SQUARED 

VELOCITY indicator

3D oscillator

MACD MA price

T_S_R signal line

bulls bears power & averaged bulls bears 2 archives include inside

MACD ichimoku!

Silver Trend Rewritten

SUPER TREND INDEX

Michelangelo index

FIBO AVERAGE 2B

ENTROPY INDEX

TREND CYCLES

instant trend filter

multi pairs TREND INFO

INFOREX MA MIRROR

i MAX3

Heiken ASHI SYSTEM

JJN divergence osc.

ULTIMATE oscillator

Chandle Mom. Osc.

Magic Inforex Trend

b regreassion analysis

FOREX SYMBOL IDEX-POWER

AUTO HARMONICS 93

AUTO HARMONICS 121

AUTO HARMONICS 102

AUTO HARMONICS 102-22 PLUS!

AUTO HARMONICS 76 PLUS 5-0 PATTERN

OverLayChart

MULTI CHARTS JPY-USD INDICES 3 archives include inside

all ADX RSI CCI multi tf in seperate window!

INFOREX AIS TREND!

Williams A/D

dema-tema MAs

E books for trading

ATR Indicator & ATR Channels indicator!

Background: The Average True Range indicator was developed by J. Welles Wilder Jr. and introduced in his 1978 book, New Concepts in Technical Trading Systems. This is another measure of volatility based on price action during a given period, with a higher ATR indicating a high level of volatility and a low ATR indicating a low level of volatility.
The ATR is based on a moving average of true ranges, typically for 14 periods. True range is the greatest of:
  • current high less the current low.
  • absolute value of the current high less the previous close.
  • absolute value of the current low less the previous close.
Purpose: ATR was developed primarily for commodities markets to measure daily price volatility. These markets are more likely to have price gaps or limit moves, meaning that a volatility formula based on only the high-low price range would not include the effects of these gap or limit moves. ATR includes this "missing" volatility using absolute values but does not indicate price direction, only reflecting the degree of interest or disinterest in a move.
Basic signals: If today's high is above yesterday's high and today's low is below yesterday's low, then today's high-low price range is used as the true range (the first alternative above).
If yesterday's close is greater than today's high or is less than today's low, then it signals a gap or limit move, and one of the other alternatives apply to determine the true range to use in calculating the ATR. At the beginning, the first TR value is simply the high minus the low, and the first 14-day ATR is the average of the daily TR values for the last 14 days. After that, the data is smoothed by incorporating the previous period's ATR value.
Strong trending moves, whether up or down, often include large price ranges or large true ranges, especially at the beginning of a move. Consequently, ATR can be used to help determine the enthusiasm behind a move or provide reinforcement for acting on a breakout.
Pro/con: ATR provides a better gauge of a market's recent price range and volatility over a given period. However, for markets that trade continuously around the clock, a steady stream of prices may reduce the need for the ATR indicator. ATR also does not provide any guidance on price direction.ΚΑΝΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΜΕ GOOGLE TRANSLATE

ALSO WRITER GIVES YOU THE ATR CHANNELS INDICATOR!
100% WORKING WITH MT4
abjust the periods-MA-and the deviation of channels.

The Commitments of Traders (COT) report

Background: The Commitments of Traders (COT) report was first published in 1962 and is now released weekly by the Commodity Futures Trading Commission on Friday afternoons, reflecting positions held by various categories of traders as of the previous Tuesday (unless it is a holiday week). The report has been expanded and modified over the years as trading activity has evolved.
The COT reports break down the open interest for U.S. markets in which 20 or more traders hold long or short positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC. These larger traders are required to report how many long contracts and how many short contracts they are holding and fall into one of several categories:
  • Producer/Merchant/Processor/User - generally companies involved in the commercial business of that market who typically use the market to hedge.
  • Swap dealers - other large traders including commodity investment traders (CITs sometimes described as "the funds") whose position size requires them to report.
  • Managed money - also sometimes described as the funds or large speculative traders.
  • Other reportables - smaller individual traders and hedgers whose positions are large enough to require a report.
The COT report is available at www.cftc.gov each week.
Purpose: Volume and open interest statistics provide factual information about the level of activity and the interest in a market at various price levels, but they don't reveal who is responsible for producing that activity. The COT report identifies the portion of the open interest being held by traders in each of the categories and gives traders an idea about the participants and the extent of their involvement in U.S. markets. The report does not indicate the size of positions held by individual companies or traders.
Basic signals: The primary value of the COT report is showing what the "smart money" is doing in a market - that is, the commercials and companies who are engaged in a market and should be the best informed about developments in that market and what might be expected for future prices based on their own business activities.
These merchants/users/commercials are the "elephants" or "big money" in the market, and the COT report reveals their tracks. In general, traders usually like to be on the same side of the market as the smart money and can use the COT report to gain this insight.
Pros/cons: This public report provides some transparency into a marketplace for all to see. It gives individual traders information about large market participants and how they view a market. The absolute numbers indicate shifts in their positions and opinions from week to week.
However, there is no guarantee that commercials are always correct, and if they are forced to capitulate, it can produce volatile price reactions. The key to the COT report is interpreting the data because a large commercial number in one market may not mean the same as in another market. It takes time and experience to get the most out of these reports.
example of chart  
                 
                 ΚΑΝΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ GOOGLE TRANSLATE ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 


Volatility Index (VIX) Indicator

Background: The idea for an index to measure the volatility of the stock market was conceived in the late 1980s and was introduced by the Chicago Board Options Exchange (CBOE) in early 1993. The index was originally based on the S&amp;P 100 Index option prices (OEX) traded at the CBOE, but the underlying index was changed to the CBOE S&amp;P 500 Index (SPX) in 2003.

Computed on a real-time basis, the VIX is quoted in percentage points and indicates what the market expects the movement in the S&amp;P 500 Index (SPX) will be in the next 30 days.
Although most technical indicators can be applied to a range of markets and are not a trading instrument themselves, the VIX is just an indicator of S&amp;P 500 Index volatility and is also the basis for a futures contract, started in 2004, an options contract, started in 2006, and exchange-traded funds.
Purpose: The VIX is often referred to as the "fear index" because it reflects the trading crowd's opinion of stock market price movement. High VIX readings indicating expectations for greater volatility - that is, wilder and sharper market swings - are typically associated with falling stock market prices but could also be the result of sharp increases in stock prices.
VIX has become the best-known gauge of investor sentiment for stock market investors and, as such, could also be included in the sentiment category of indications. VIX provides a key reading for options traders.
Basic signals: A rising VIX reading suggests greater volatility and uncertainty in the stock market. The could also produce a decline in such markets as oil due to expectations for slower economic growth and increases in the price of markets such as gold or T-notes as value havens.
An average or "normal" VIX reading, if there is such a thing, is around 18-20. If VIX drops below that level, it indicates traders are complacent and traders should buy options because premiums are lower. If VIX spikes to 30 or higher, it indicates traders are fearful and uncertain and suggests traders should be sellers of options as premiums are higher.
VIX reached a high of nearly 90 during the steep stock market setback in the fall of 2008 but has also been as low as 10 (see chart below).
Pros/cons: VIX does not measure price but what the market thinks will happen to SPX prices in the near future. It is a good tool for options traders to determine whether they should be buyers or sellers, but it can also be a very short-lived reading of investor sentiment at the moment. Spikes from low levels and collapses from high levels can be devastating for those who trade the VIX instruments.


VIX SPX500κάντε χρήση της μετάφρασης google επάνω αριστερά για ελληνικά!